Home  
 
Misja
O nas
Ogłoszenia parafialne
Dojazd
Porządek Mszy św.
 
Wspólnoty
Chór parafialny
Grupa przedszkolna
Ministranci
Rada parafialna
Grupy parafialne
Szkoła
 
Z życia misji
Dobra Nowina
Aktualności
Galeria zdjęć
 
Linki
Ciekawe strony
Ochrona danych osobowych
Ochrona danych osobowych.
KARTA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Informujemy, że Polska Misja Katolicka w Würzburgu przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie Dekretu o ochronie danych osobowych w Kościele (KDG) z dnia 20. listopada 2017 roku. Przetwarzanie danych wynika z przepisów prawa kanonicznego.
 1. Administrator danych osobowych: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Misja Katolicka w Würzburgu
 2. Możliwość kontaktu z administratorem:
  • korespondencyjnie na adres: Virchowstr. 20, 97072 Würzburg
  • telefonicznie: pod numerem 0931 781514
  • drogą elektroniczną: info@pmk-wuerzburg.de
 3. Cel przetwarzania: zgodnie z obowiązującym powszechnym i partykularnym prawem kanonicznym, np. prowadzenie ewidencji parafian i byłych parafian, prowadzenie ksiąg metrykalnych i innych rejestrów (dokumentacji) związanych z udzieleniem sakramentów i sakramentaliów oraz związanych ze stanem kanonicznym, prowadzenie kartotek parafialnych, wydawanie wypisów z rejestrów parafialnych a także inne, jeżeli w danej sytuacji ma to miejsce np. przynależność do grupy parafialnej.
 4. Kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, data urodzenia, wyznanie, adres zamieszkania, numer telefonu, wizerunek oraz inne np. związane z udzielanymi sakramentami lub zgodnie z procesową procedurą kanoniczną.
 5. Odbiorcy danych osobowych: inne instytucje kościelne zgodnie z prawem kanonicznym na terenie Unii Europejskiej oraz instytucje wskazane na Pani/Pana prośbę. Do odbioru wypisów z ksiąg metrykalnych upoważniona jest tylko zainteresowana osoba która ukończyła lat 18, której dane dotyczą, za okazaniem dokumentu tożsamości lub pełnomocnictwa osoby, której dane dotyczą.
 6. Planowany czas przechowywania danych osobowych: ustalony zgodnie z prawem kanonicznym.
 7. Sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych: zgodnie z Dekretem informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
  • żądania od administratora sprostowania danych osobowych w przypadkach określonych w paragrafie 18 Dekretu,
  • usunięcia danych niedotyczących udzielonych sakramentów bądź w innych sposób odnoszących się do kanonicznego statusu - w przypadkach określonych w 19 Dekretu,
  • ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w paragrafie 20 Dekretu.
 8. Źródło danych: jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Pani/Pana, administrator otrzymał je od Pani/Pana rodziców lub innych sprawujących opiekę prawną.
 9. Wizerunek:
  • Administrator ma prawo umieszczać na stronie internetowej i w periodykach parafialnych fotografie, które związane są z relacją wydarzeń religijnych o charakterze publicznym oraz fotografie osób, które sprawują funkcje publiczne,
  • wizerunki nie wynikające z misji (działalności statutowej) Kościoła mogą być publikowane za zgodą zainteresowanych osób, a w przypadku osób małoletnich, za zgodą ich rodziców lub prawnych opiekunów.
Informujemy, że zgodnie z art. 48 Dekretu, jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych nie jest zgodne z przepisami Dekretu, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych w Diecezji Würzburg - Eva Maria Gregor, Domerschulstraße 2 97070 Würzburg (datenschutz@bistum-wuerzburg.de), a w kolejnej instancji do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych diecezji bawarskich - Jupp Joachimski, Kapellenstr. 4 80333 München (jjoachimski@eomuc.de), tel. 089 2137 1796
Polnische Katholische Mission, Virchowstraße 20, 97072 Würzburg Tel 0931 781514, Fax 0931 7846029 Email